Tietosuoja

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n mukainen tietosuojaselain

1. Rekisterinpitäjä
Somessa.com Oy Ab (2595233-1)
Hietasaarenkatu 19, 65100 VAASA
Puh. 045 351 3333, hello@somessa.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Emma Ruotsala
Hietasaarenkatu 19, 65100 VAASA
Puh. 040 502 0282, emma@somessa.com

3. Rekisterin nimi
somessa.com Oy Ab:n asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin käytetään somessa.com Oy Ab:n asiakastietojen ylläpitoon ja säilytykseen, soveltuvan yhteistyön suunnitteluun ja kohdentamiseen asiakkaille ja vaikuttajille, yhtiön liiketoiminnan suunnittelemiseen, tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen sekä siihen liittyvään mainontaan ja markkinointiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin sekä asiakasviestintään. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan rekisteröidyn nimi, syntymäaika, yksilöinti- ja yhteystiedot sekä sosiaalisen median kanavien profiilit. Lisäksi rekisteriin voidaan tallettaa tietoja rekisteröidyn tilaamista palveluista, niiden maksuliikenteestä sekä asiakassuhteen alkamisesta ja päättymisestä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään. Tietoja kertyy lisäksi rekisterinpitäjän omassa toiminnassa ja asiakassuhteen aikana.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa somessa.com-palveluun rekisteröityneille asiakasyrityksille ja vaikuttajille soveltuvan yhteistyön kohdentamista varten. Rekisterin tietoja ei luovuteta muussa tarkoituksessa. Luovutettavia tietoja ovat rekisteröityneen henkilö-, yksilöinti- ja yhteystiedot sekä rekisteröidyn sosiaalisen median kanavan profiilitiedot. Tietojen luovuttaminen perustuu rekisteröidyn suostumukseen.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköisesti käsiteltävän rekisterin sisältämät tiedot ovat tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Ainoastaan yksilöidyillä yhtiön lukuun toimivilla työntekijöillä on pääsy rekisterin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

10. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on tietosuojalain mukainen oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Pyyntö tietojen tarkastamisesta tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen hello@somessa.com.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tiedon korjaamisesta tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen hello@somessa.com.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvä oikeudet
Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.